کاربردها

  • محوطه سازی
  • جدول گذاری شهری

مزیت ها

  • مقاومت زیاد
  • دوام طولانی
  • تنوع در رنگ