جمع کل                 ۸۲
ردیف رشته تعداد درصد
۱ عمران ۲۷ ۳۳
۲ معماری ۵ ۶
۳ کامپیوتر ۴ ۵
۴ مکانیک ۳ ۴
۵ مدیریت ۱۱ ۱۳
۶ حسابداری ۱۱ ۱۳
۷ برق ۳ ۴
۸ صنایع ۲ ۲
۹ سایر ۱۶ ۲۰

chart1