تبیین شده جهت رسیدن به ماموریتهای سازمانی جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی شامل منابع بانکی و شراکت با شرکتهای برتر در زمینه صنعت و ساختمان و همچنین تقویت دانش موجود با بهره گیری از توان دانشگاهها و موسسات علمی و پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی صنعت ساختمان با محوریت دانشگاه شیراز به عنوان یکی از موسسات ارزنده علمی کشور می باشد.

سرفصل مطالب