جمع کل                 ۸۲
ردیف رشته تعداددرصد
۱عمران۲۷۳۳
۲معماری۵۶
۳کامپیوتر۴۵
۴مکانیک۳۴
۵مدیریت۱۱۱۳
۶حسابداری۱۱۱۳
۷برق۳۴
۸صنایع۲۲
۹سایر۱۶۲۰

chart1

سرفصل مطالب