پروژه باغ موزه مشاهیر

باغ موزه مشاهیر یکی از پروژه های بزرگ دولتی می باشد که بتن ریزی آن توسط کارخانه بتن شیراز اسکان اجرا شده است.

سقف ها

سقف های باغ موزه مساحتی در حدود 0000 دارد که با هیزینه بالغ بر 0 ریال توسط تیم شیراز اسکان اجرا شد.