شرکت شیراز اسکان ارتقا شاخصهای کیفی در صنعت ساختمان، افزایش سرعت اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی با تکیه بر ارتقا سهم استان فارس از تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال پایدار و ارتقا جایگاه استان در حفظ محیط زیست می باشد.

سرفصل مطالب